Welkom bij Assuprotect

Professioneel verzekeringsmakelaar met zeer ruim aanbod van kwalitatief hoogstaande producten en diensten

PARTICULIEREN BEDRIJVEN

AUTO

Ga je de weg op met je voertuig? Dan ben je verplicht je te verzekeren. Gelukkig, want zo worden jijzelf, je passagiers en je voertuig beter beschermd bij een eventueel ongeval. Kies je een formule op maat van jouw wensen en noden? Weet je alles over het nut van een extra bestuurdersverzekering? Je makelaar in verzekeringen geeft je graag het nodige advies! 

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering is een van de weinige verplichte verzekeringen voor particulieren. Met deze verzekering wordt de schade vergoed die door het verzekerde motorrijtuig veroorzaakt wordt. Dat kan omwille van de betrokkenheid van de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder of een andere verzekerde (bv. de eigenaar of de houder van het voertuig), of indien een zwakke weggebruiker lichamelijke schade heeft opgelopen. 

HOOFDEIGENSCHAPPEN

De verzekeringsvoorwaarden voor de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid zijn wettelijk vastgelegd en worden hernomen in een typecontract dat bij alle verzekeraars identiek is. Het staat iedere verzekeraar wel vrij om ruimere waarborgen aan te bieden. Elk motorrijtuig dat zich op de openbare weg begeeft, moet verzekerd zijn door een BA-autoverzekering. De groene kaart is een verplicht boorddocument en geldt als verzekeringsbewijs. Als je zonder geldige verzekering op de weg rijdt, riskeer je strafrechtelijk gesanctioneerd te worden. 

Bij een ongeval worden de slachtoffers beschermd

De verzekeraar komt tussen indien eender welke toegelaten bestuurder (de eigenaar, een familielid, een vriend, …) het voertuig bestuurt. 

De verzekeraar vergoedt alle lichamelijke en materiële schade. De kledij- en bagagevergoeding voor de inzittenden is echter beperkt tot € 2 478,94 per persoon. Materiële schade veroorzaakt door brand of ontploffing beperkt zich tot € 1.239.467,62. 

De verzekeraar kan nooit weigeren om de slachtoffers te vergoeden. Zelfs als de bestuurder op het ogenblik van het ongeval dronken is, of als de premie niet betaald is, of nog andere gevallen die in het typecontract aangegeven zijn, moet de verzekeraar de slachtoffers vergoeden. Hij kan dan wel een deel van of de volledige aan de tegenpartij betaalde uitkering terugvragen. 

Sinds de verandering aan de wetgeving m.b.t. zwakke weggebruikers (i.e. alle personen die aan het verkeer deelnemen zonder een motorrijtuig te besturen), vergoedt de BA-autoverzekering de lichamelijke letsels (met inbegrip van de kledijschade) van zwakke weggebruikers zonder de vaststelling van de verantwoordelijkheid voor het ongeval af te wachten. Zelfs als de zwakke weggebruiker verantwoordelijk is voor het ongeval. 

De BA-verzekering kent een apart tarief per voertuig-categorie: tweewielers, personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens. Er is, zelfs voor personenwagens, geen wettelijk tarief meer, noch een bonus-malussysteem. De verzekeraar kan zijn tarief zelf bepalen en eventueel een bonus-malussysteem invoeren (vooral voor personenwagens). 

Het doel van het bonus-malussysteem is om de premie jaarlijks te laten evolueren in functie van de veroorzaakte schadegevallen, gebaseerd op een symbolische ladder die minstens 23 treden telt. Als een verzekerde een jaar zonder ongeval in fout rijdt, zakt hij een graad op de ladder. Bij een eerste ongeval in fout stijgt de verzekerde vier graden, bij een tweede ongeval in fout binnen hetzelfde jaar stijgt hij er vijf. 

Er bestaan uitzonderingen op dit principe. Verzekerden die op de laagste graad van de ladder staan, stijgen dan bijvoorbeeld nooit meer in graad, zelfs als ze een ongeval in fout veroorzaken. In andere gevallen zakken verzekerden die een jaar lang geen ongeval in fout veroorzaken meer dan een graad per jaar. 

OMNIUM

De verplichte BA autoverzekering vergoedt de schade aan je verzekerde voertuig nooit. Daarvoor bestaat er een specifieke (niet-verplichte) verzekering die je ter aanvulling kunt onderschrijven. Met deze verzekering kunnen herstellingskosten aan of verlies van het voertuig – binnen de in het contract aangegeven grenzen – terugbetaald worden, ongeacht of je al dan niet verantwoordelijk bent

HOOFDEIGENSCHAPPEN

Het aan te geven bedrag moet beantwoorden aan de catalogusprijs verminderd met de belastingen op het voertuig in nieuwe staat, zonder rekening te houden met een eventuele teruggave of vermindering bij de aankoop. Ook de opties en andere toebehoren worden in de kost verrekend. Niet iedere verzekeraar verzekert alle opties. Het aangegeven bedrag moet gelijk zijn aan het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij weerhouden wordt. Als het aangegeven bedrag lager is, betaalt de maatschappij bij een schadegeval slechts een deel van de schade. Als het aangegeven bedrag bijvoorbeeld 80% van de norm bedraagt, zal ook slechts 80% van de schade uitgekeerd worden. 

Verzekeraars bepalen zelf in welke gevallen ze de schade aan een verzekerd voertuig schadeloos stellen. Gewoonlijk bieden ze twee types contracten aan. Een Mini Omnium (ook wel Multirisk genoemd) voorziet dat de maatschappij tussenkomt bij schade ingevolge brand (incl. ontploffing, elektriciteitsrisico), diefstal, glasbraak, contact met dieren of natuurkrachten (bv. overstroming, aardbeving, hagel, storm …). Een Maxi Omnium voegt ook ongevalsschade en vandalisme toe aan de waarborgen. 

Een expertise maakt uit of het voertuig nog hersteld kan worden. In het geval van technisch totaal verlies kan het voertuig niet meer hersteld worden omdat er vitale onderdelen geraakt zijn. Economisch totaal verlies betekent dat de herstellingskosten veel te hoog zijn in verhouding tot de waarde van het voertuig vóór het ongeval. In de polis definieert elke verzekeraar economisch totaal verlies verschillend. Als het voertuig hersteld kan worden, betaalt de maatschappij de herstellingskosten die door de expert worden vastgesteld, inclusief btw. Wordt het voertuig als totaal verloren beschouwd, dan betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde, inclusief btw. 

De verzekerde waarde is gelijk aan de waarde die bij de onderschrijving van het contract moet worden aangegeven (zie supra), verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage. Dat percentage is vaak forfaitair. Het is dus niet gekoppeld aan de staat van het voertuig of het aantal afgelegde kilometers. Iedere verzekeraar stelt een of meerdere combinaties voor. 

Bij ongevalschade of vandalisme kan men in het algemeen rekenen op een vrijstelling van 2 à 3 procent van het verzekerde bedrag. Bij diefstal moet het verlies van het voertuig – naargelang het contract – binnen de 20 à 30 dagen na aangifte van het schadegeval vergoed worden. De maatschappijen zorgen intussen voor een vervangvoertuig. 

BIJSTANDSVERZEKERING

Daarover vind je hier meer uitleg. 

RECHTSBIJSTAND

De rechtsbijstandverzekering garandeert je de terugbetaling van alle kosten die verband houden met de strafrechtelijke verdediging, het burgerlijk verhaal. Daarover vind je hier meer uitleg. 

BESTUURDERSVERZEKERING

De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering is een van de weinige verplichte verzekeringen voor particulieren. Met deze verzekering wordt de schade vergoed die door het verzekerde motorrijtuig veroorzaakt wordt. Dat kan omwille van de betrokkenheid van de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder of een andere verzekerde (bv. de eigenaar of de houder van het voertuig), of indien een zwakke weggebruiker lichamelijke schade heeft opgelopen. 

HOOFDEIGENSCHAPPEN

In elke polis is iedere toegelaten bestuurder verzekerd. Dat kunnen de gezinsleden van de verzekerde zijn, maar ook elke andere persoon die toelating heeft om het voertuig te besturen. Uiteraard hebben deze wel een geldig rijbewijs nodig. Je kunt ook een waarborg vragen voor het besturen van elk voertuig dat bij het gezin hoort of eender welk ander voertuig. 

Elke verzekering waarborgt de terugbetaling van alle medische kosten m.b.t. het ongeval, na tussenkomst van de mutualiteit of van de arbeidsongevallenverzekeraar. De tussenkomst is echter beperkt tot een in de polis omschreven bedrag, vaak € 2500 of € 12.500. Er bestaan ook polissen die alle medische kosten waarborgen. 

De basisformules voor verzekeringen dekken blijvende lichamelijke letsels na de beëindiging van de medische behandeling. Een blijvend invaliditeitspercentage geeft de ernst van die letsels aan. De vergoeding van de blijvende invaliditeit (BI) is forfaitair en dus niet altijd evenredig met het werkelijke inkomstenverlies van het slachtoffer. De vergoeding stemt overeen met een bij de onderschrijving van de verzekering gekozen kapitaal, vermenigvuldigd met het door de medische experts vastgesteld invaliditeitspercentage. 

Bij dergelijke verzekeringen wordt ook een bedrag voorzien dat bij overlijden van de bestuurder gestort wordt aan zijn nabestaanden of aan een andere contractueel aangewezen begunstigde. Aangepaste formules voorzien een forfaitaire schadeloosstelling van nog andere schadeposten, zoals een forfaitaire dagvergoeding als de bestuurder zijn werk geheel of gedeeltelijk niet kan hervatten tijdens de medische behandeling. De duur van deze ongeschiktheidsperiode wordt bepaald door de medische expert. 

Voor meer informatie kan je terecht via 'inlichtingen'.