Welkom bij Assuprotect

Professioneel verzekeringsmakelaar met zeer ruim aanbod van kwalitatief hoogstaande producten en diensten

PARTICULIEREN BEDRIJVEN

BRAND

Natuurlijk hecht je veel belang aan je woning en bezittingen. Je makelaar in verzekeringen helpt je dan ook die verzekering kiezen die je bezit optimaal beschermt. 

BRANDVERZEKERING

De brandverzekering is ruimer dan enkel een brandwaarborg. De verzekering verleent ook dekking voor vele andere bedreigingen voor het vermogen, zoals ontploffing, storm, hagel, waterschade, ... Het doel van de brandverzekering is drieledig: 

  • De brandverzekering laat je toe om, als verzekerde eigenaar, in geval van een gedekt schadegeval, een vergoeding te bekomen die je in staat stelt het gebouw te herstellen, terug op te bouwen of een ander gebouw aan te kopen.
  • Als verzekerde huurder kan je beroep doen op de dekking van je aansprakelijkheid ten aanzien van de eigenaar.
  • Beiden kunnen een vergoeding bekomen om het gebouw en/of de inhoud te herstellen of te vervangen als het getroffen wordt door een gedekt gevaar. 

Wij raden dus niet alleen de eigenaars, maar ook de huurders van gebouwen aan om het gebouw en de inhoud ervan te verzekeren. 

VERPLICHTE MINIMALE WAARBORG

Er zijn een aantal wettelijk verplichte minimumwaarborgen die in elke brandverzekering moeten aanwezig zijn (KB’s van 24 december 1992 en 16 januari 1995). Elke maatschappij is bijvoorbeeld verplicht om aan elk van haar cliënten (eigenaars of huurders) een stelsel tot afschaffing van de evenredigheidsregel of een evaluatierooster voor te stellen om het te verzekeren bedrag als eigenaar of huurder van een woning te bepalen. De maatschappij bepaalt wel zelf de naam en de inhoud van de systemen die ze aanbiedt. 

Basiswaarborg

Vrijwel elke brandpolis voorziet in een vergoeding voor de verzekerde goederen als ze worden beschadigd ten gevolge van een van de volgende gevaren. 

Brand: de verzekeraar vergoedt de verzekerde goederen die beschadigd worden door brand. Onder brand verstaan we: de aanwezigheid van vlammen, de vernietiging van voorwerpen die niet bestemd zijn om te branden, een uitbreidingsmogelijkheid en de vaststelling dat de vlammen zich buiten hun normale ruimte bewegen. Pure overmatige hitte, schroeivlekken en de vernietiging van voorwerpen in of op een vuurhaard gelden niet als brand. Ook de schade door een explosie, implosie, rechtstreekse blikseminslag of het ontsnappen van rook of roet uit een verwarmings- of keukentoestel is gedekt in de brandwaarborg.

Botsen tegen de verzekerde goederen: de verzekeraar vergoedt de schade die werd veroorzaakt door een contact met landrijtuigen, luchtvaartuigen en dieren. Sommige contracten dekken ook de val van bomen of pylonen of van delen van het gebouw.

Onroerende schade door dieven: de verzekeraar vergoedt de schade die dieven aan het gebouw veroorzaken. Sommige contracten dekken ook schade ten gevolge van vandalisme en kwaadwilligheid.

Elektriciteit: de verzekeraar vergoedt de schade aan elektrische en elektronische toestellen door kortsluiting, overspanning, inductie of een onrechtstreekse blikseminslag.

Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk: volgens het KB veronderstelt een storm ofwel een gemeten windsnelheid van minstens 100 km/u (door veel maatschappijen teruggebracht tot 80 km/u), ofwel door de wind veroorzaakte schade aan andere goederen van gelijkwaardige weerstand binnen een straal van 10 km.

Arbeidsconflicten en aanslagen: verzekeraars zijn door het KB verplicht om dekking te verlenen voor schade naar aanleiding van staking, oproer, terrorisme en sabotage.

Waterschade: verzekeraars vergoeden de schade door het wegvloeien van water uit de hydraulische installaties ten gevolge van een breuk, een barst of het overlopen van de installaties, en het insijpelen van water langs het dak. De waarborg kan ook uitgebreid worden voor schade door het wegvloeien van stookolie uit een centrale verwarmingsinstallatie.

Glasbreuk: de verzekeraar vergoedt de materiaal- en plaatsingskosten om gebroken ruiten, spiegels, doorzichtige of doorschijnende plastic panelen te vervangen – ongeacht de omstandigheden van de glasbreuk.

Natuurrampen: elke brandverzekeraar vergoedt de schade ten gevolge van een natuurramp (overstroming, aardbeving, overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuiving of grondverzakking). Er zijn delen van het gebouw die wettelijk mogen worden uitgesloten van de waarborg (bv. de bijgebouwen, de kelders en hun inhoud…).

De verzekeraar beslist vrij welke goederen hij verzekert volgens zijn eigen voorwaarden (vaak een ruimere waarborg dan de wettelijke waarborg aan een verlaagd tarief en vrijstelling) en welke goederen hij verzekert volgens de voorwaarden van het Tariferingsbureau (een aanbod van de wettelijk voorziene waarborg, een vaste premievoet van 0,90% en toepassing van een vrijstelling van € 610).

Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw: als het verzekerde gebouw of de inhoud ervan schade veroorzaakt aan een derde, verdedigt deze aansprakelijkheidsverzekering de belangen van de verzekerde wanneer zijn aansprakelijkheid in het gedrang komt.

Bijstand woning: deze dekking heeft meerdere facetten. Bij een ernstig schadegeval kan bijvoorbeeld een afgevaardigde ter plaatse komen. Hij helpt de verzekerde om de eerste dringende maatregelen te nemen (bv. om niet-beschadigde goederen in veiligheid te brengen). 

Goed om te weten

Alle contracten voorzien in geval van schade een bedrag of een vrijstelling die te uwen laste blijft. Dit geldt voor alle waarborgen, behalve voor de bijstand woning. Deze vrijstelling kan in recente contracten worden omgevormd. Dan betaalt de maatschappij je bijvoorbeeld de volledige schade terug van zodra deze een contractueel vastgelegd bedrag overschrijdt. 

Je kunt ook verzekerd worden tegen diefstal van de inhoud, mits betaling van een bijpremie bovenop de brandverzekering. 

Voor meer informatie kan je terecht bij 'inlichtingen'.

Bereken zelf je premie

Klik hier