Welkom bij Assuprotect

Professioneel verzekeringsmakelaar met zeer ruim aanbod van kwalitatief hoogstaande producten en diensten

PARTICULIEREN BEDRIJVEN

LEVENSVERZEKERINGEN

In een levensverzekeringscontract kan je twee hoofdwaarborgen verzekeren. De hoofdwaarborg kapitaal overlijden voorziet een kapitaal bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract. Het pensioenkapitaal voorziet een kapitaal op de einddatum van het contract indien de verzekerde in leven is. Beide opties kunnen in het levensverzekeringscontract worden opgenomen. 

PENSIOENSPAREN

Daarover vind je hier meer uitleg. 

OVERLIJDEN

Daarover vind je hier meer uitleg. 

FISCALITEIT

De fiscus voorziet een aantal fiscale voordelen voor de klassieke levensverzekeringsvormen en de Universal Life-contracten. Zo moedigen ze mensen aan om te sparen voor een aanvullend pensioen. De levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen komen voorlopig niet in aanmerking voor deze stimuli. 

Als particulier kan je drie premies in je belastingaangifte inbrengen: de premie in de klassieke fiscale vrijstelling (max. € 2280 voor het inkomstenjaar 2014, afhankelijk van het bedrijfsinkomen), de premie voor het pensioensparen (max. € 940 voor het inkomstenjaar 2014) en de persoonlijke bijdrage in een collectieve pensioentoezegging (groepsverzekering; het bedrag is afhankelijk van het inkomen). De fiscale winst kan tussen de 30% en 40% bedragen van de betaalde premie (verbeterde gemiddelde aanslagvoet). 

BELEGGING

Levensverzekeringscontracten kunnen ook dienstdoen als belegging. Bij een dergelijk contract ben je als verzekeringnemer eigenaar van het contract. Als je overlijdt vóór de einddatum of in leven bent op de einddatum, geeft dat aanleiding tot een uitkering. De in het contract aangeduide begunstigde ontvangt dan de voorziene kapitalen. 

Hieronder sommen we een aantal goede redenen op om te beleggen in een levensverzekeringscontract. 

De constructie met de verzekeringnemer en de begunstigde laat je toe om aan successieplanning te doen. Bij je overlijden worden de gelden die uit het contract voortvloeien aan de begunstigde overgemaakt. Die verwerft dan een persoonlijk recht op het kapitaal. Dit betekent dat eventuele schuldeisers geen enkele aanspraak meer kunnen maken op het aan de begunstigde uitgekeerde kapitaal.

Je mag zelf een begunstigde aanduiden maar ook herroepen. Je blijft dus baas over het contract.

Als je het contract verliest (bv. door brand) kan je – op eenvoudig verzoek – een geldende kopie krijgen van de verzekeraar.

Je nabestaanden zijn financieel beschermd door het contract. De verschuldigde kapitalen zullen namelijk aan de begunstigde worden uitgekeerd, onafhankelijk van de duur van de belegging of van de rentevoet.

Het levensverzekeringscontract is fiscaal gunstig. In de vastrentende producten (zoals de verzekeringsbon) kan de roerende voorheffing van 15% vermeden worden als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Er is geen roerende voorheffing voor de levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen. 

BELEGGINGSTYPES

Het type verzekering hangt voornamelijk af van wat je profiel als belegger is: defensief, neutraal of agressief. 

Defensief: de verzekeringsbon is gelijkaardig aan een kasbon of een obligatie waarvan de coupon niet wordt uitgekeerd, maar gekapitaliseerd aan de intrestvoet van de belegging. Die hangt af van de gekozen duur en is gewaarborgd tot aan de einddatum van de verrichting. Het rendement kan gewoonlijk verhoogd worden met een jaarlijks toegekende winstdeelname.

Defensief tot Agressief: bij het levensverzekeringscontract gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) wordt de inleg omgezet in premies van een fonds naar jouw keuze . De winsten uit de reserves die je op die manier hebt belegd, mag je volledig voor jou houden. De verzekeraar, van zijn kant, biedt geen enkele rendementsgarantie meer aan. De verzekeringnemer kan van fonds veranderen (= switchen of arbitreren).

Neutraal: je kunt ook kiezen voor een mix van vastrentende beleggingen en een belegging gekoppeld aan fondsen. Een vastrentende belegging zorgt voor de kapitaalsgarantie en eventueel een minimumrendement, terwijl het gedeelte dat in beleggingsfondsen wordt geïnvesteerd voor het extra rendement zorgt. 

Voor meer informatie kan je terecht bij 'inlichtingen'.