Welkom bij Assuprotect

Professioneel verzekeringsmakelaar met zeer ruim aanbod van kwalitatief hoogstaande producten en diensten

PARTICULIEREN BEDRIJVEN

PENSIOENSPAREN

Door de veroudering van de bevolking en de lage activiteitsgraad van oudere werknemers komen de wettelijke pensioenen onder zware druk te staan. Daarom hebben we een aanvullende pensioenopbouw nodig via de onderneming of individueel. We kunnen de pensioenkapitalen op maat van de onderneming of van het individu opmaken. Zo kan je uit een ruim gamma kiezen: de klassieke levensverzekeringen, de Universal Life-verzekeringen en de Unit Linked-verzekeringen zijn de drie meest voorkomende keuzes. 

KLASSIEKE LEVENSVERZEKERINGEN

Het Uitgesteld Kapitaal zonder terugbetaling van de premies verzekert een pensioenkapitaal dat wordt uitbetaald op de einddatum van het contract, op voorwaarde dat je op dat tijdstip in leven bent. Als je vóór die einddatum overlijdt, is er geen uitkering voorzien. 

Het Uitgesteld Kapitaal met terugbetaling van de premies keert het kapitaal uit als je in leven bent op de einddatum van het contract. Bij overlijden vóór de einddatum worden de premies terugbetaald, eventueel verhoogd met een vooraf besproken intrest. 

De gemengde verzekering voorziet zowel in een kapitaal bij overlijden als in een pensioenkapitaal. 

Eigenschappen

Mensen onderschrijven de klassieke levensverzekering meestal op zeer lange termijn (tot 60 of 65 jaar). 

De premie bestaat uit verschillende delen: 

De risicopremie zorgt voor de eventuele uitkering van het kapitaal bij overlijden. 

De spaarpremie zorgt voor de samenstelling van het pensioenkapitaal. 

Deze premiedelen worden afgeleid uit de overlevingsstatistieken van de Belgische bevolking (sterftetafels). 

Op beide premiedelen wordt een technische rentevoet toegepast. De verzekeraar kan deze rentevoet vrij kiezen, maar die mag niet meer bedragen dan 3,75%. 

Bij aanvang van het contract worden alle bestanddelen van de premie vastgelegd. Ze kunnen niet eenzijdig door de verzekeraar gewijzigd worden. De verzekerde kapitalen zijn dus volledig gewaarborgd. 

De verzekeraar kan de verzekerde waarborg jaarlijks verhogen d.m.v. een deelname in de winst. Eenmaal toegekend, is de winstdeelname verworven. 

UNIVERSAL LIFE-VERZEKERINGEN

Het doel van de Universal Life-producten is het opbouwen van een pensioenkapitaal. De techniek is sterk te vergelijken met een bankrekening. De betaalde premie begint te kapitaliseren vanaf de ontvangst van de premie. De verzekeraar kan de rentevoet vrij kiezen, maar die mag niet meer bedragen dan 3,75%. 

Waarin de Universal Life-verzekeringen verschillen van de klassieke levensverzekering? De rentevoet mag bij Universal Life-producten niet gewaarborgd worden voor toekomstige premies. Er kan enkel een waarborg gegeven worden op de gedane stortingen. 

Eigenschappen

Mensen onderschrijven de verzekering vaak op zeer lange termijn (60-65 jaar). 

De premie bestaat uit verschillende delen. 

De spaarpremie zorgt voor de opbouw van het pensioenkapitaal en wordt individueel gekapitaliseerd. Men neemt dus geen sterftetafels in aanmerking en er bestaat bijgevolg geen verschil tussen mannen en vrouwen. 

De verzekeraar mag de technische rentevoet vrij kiezen. Die mag niet meer bedragen dan 3,75% en mag niet gewaarborgd worden voor toekomstige premiebetalingen. Er wordt dus geen eindkapitaal vermeld in de contracten. 

Wanneer je voor de einddatum overlijdt, zal het gespaarde bedrag aan de begunstigde worden uitgekeerd. Je kunt echter ook een bijkomend kapitaal bij overlijden verzekeren. Er bestaan verschillende formules. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om bij overlijden een vooraf bepaald kapitaal (of de gespaarde reserve, indien die hoger is) te laten uitkeren. De premie van de bijkomende dekking overlijden wordt afgehouden van de stortingen van de verzekeringnemer. 

Je kunt vrij betalen wat je wil, wanneer je wil. 

Het gespaarde bedrag kan jaarlijks verhoogd worden met een deelname in de winst. Eenmaal de winstdeelname is toegekend, is ze definitief verworven. 

UNIT LINKED-VERZEKERINGEN

De Unit Linked-verzekeringen zijn de nieuwste soort levensverzekeringen. Het levensverzekeringscontract vermeldt daarbij geen kapitalen of eindprojecties meer. De premie wordt dus omgezet in eenheden of fracties van een of meerdere fondsen die de verzekeringsmaatschappij aanbiedt. De waarde van het contract is gelijk aan het aantal eenheden vermenigvuldigd met de inventariswaarde van het fonds. Die laatste kan verschillen, afhankelijk van de waarde van de titels die in het fonds zijn opgenomen. Dit verzekeringstype geeft dus geen resultaatsverbintenis. De netto-opbrengst van het fonds is volledig voor de verzekeringnemer. Iedere verzekeraar (fondsbeheerder) spant zich in om de beste resultaten neer te leggen. We spreken dan ook van een middelenverbintenis. 

Eigenschappen

Mensen onderschrijven deze verzekering vaak op lange termijn (we bevelen 10 jaar aan). Het contract is ‘open-ended’: d.w.z dat men meestal geen vooraf bepaalde einddatum voorziet. Je bepaalt zelf welk moment het meest geschikt is om uit het fonds te stappen. 

Na aftrek van de instapkosten wordt de premie omgezet in eenheden van het gekozen fonds. Het rendement van dat fonds bepaalt het rendement van het contract. Er is dus geen technische rentevoet of winstdeelname. 

Bij je overlijden wordt de waarde van het contract aan de begunstigde uitgekeerd. Je kunt wel een bijkomend kapitaal bij overlijden verzekeren. Er bestaan verschillende formules. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om bij overlijden minstens de gestorte premie te recupereren als de waarde van de belegging lager is. De premie van de dekking overlijden wordt bepaald door verkoop van eenheden in het fonds. 

Je kunt vrij betalen wat je wilt, wanneer je wilt. Je kunt ook van fonds wisselen. 

Voor meer informatie kan je terecht bij 'inlichtingen'.