Welkom bij Assuprotect

Professioneel verzekeringsmakelaar met zeer ruim aanbod van kwalitatief hoogstaande producten en diensten

PARTICULIEREN BEDRIJVEN

B.A. PRIVELEVEN

Het is heel belangrijk om de juiste burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (in de volksmond ook wel de “familiale verzekering” genoemd) te kiezen en zo je aansprakelijkheid zoveel mogelijk in te dekken. We geven je graag meer uitleg rond de wettelijke minimumwaarborg en aanvullende waarborgen voor jou en je gezin. 

B.A. PRIVÉLEVEN

Als je tijdens je privéleven schade veroorzaakt aan ‘een derde’, wordt die schade vergoed door de B.A. Privéleven, op voorwaarde dat je aansprakelijk bent. De B.A. Privéleven beschermt je patrimonium tegen de (soms zware) financiële gevolgen van je fouten, nalatigheden, tekortkomingen, … die je aansprakelijk kunnen stellen. 

Ben je aansprakelijk? Dan moet je de slachtoffers schadeloos stellen. Volgens het Burgerlijk Wetboek staat iedereen daartoe met zijn hele vermogen garant. Het is dus zeker belangrijk om een B.A. Privéleven af te sluiten. 

WETTELIJKE MINIMUMWAARBORG

De wet bepaalt een aantal minimumvoorwaarden die in elke B.A. Privéleven moeten voorkomen (KB 24 december 1992). 

Het contract moet de schade waarborgen die de verzekerde tijdens zijn/haar privéleven veroorzaakt, i.e. buiten elke beroepsbezigheid. Het contract is enkel geldig voor wat betreft de extracontractuele aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet of slecht uitvoeren van contracten, moet dus niet verzekerd worden. 

Het contract komt tussen ten behoeve van de onderschrijver ervan, iedere persoon die bij hem inwoont, de familiale helpers en het huispersoneel. Het is ook geldig voor de mensen die kinderen of dieren van de verzekerde bewaken voor de schade die veroorzaakt wordt door hun bewakingsfouten. 

De polis moet een geïndexeerd minimumbedrag waarborgen (basisindex 1996) van € 17.200.494,36 voor lichamelijke schade en € 619.733,81 voor materiële schade. Voor de materiële schade voorzien de contracten eveneens een geïndexeerde vrijstelling. 

Goed om te weten

Als je tijdens jouw privéleven slachtoffer wordt van schade veroorzaakt door een andere persoon, kan je beroep doen op rechtsbijstand. Daarover vind je hier meer uitleg. 

Voor meer informatie kan u terecht bij 'inlichtingen'.